Proposta de noms de carrers no feixistes

El Grup Municipal Crida per Lleida – CUP, d’acord amb el que disposa el règim de sessions plenàries i normes de funcionament del Ple, presenta a la Comissió Especial de Carrers del 21 de desembre de 2015 la proposta de resolució per a l’eliminació de noms de carrers franquistes i recuperació de la memòria històrica que tot seguit s’adjunta.

PropostaNomsCarrers

David Sancho Cepero, Representant de la Crida per Lleida-CUP a la Comissió Especial de Carrers

Lleida, 02 de desembre de 2015

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria