La Crida proposa que es reguli el pagament de l’aigua a través d’una taxa per tal d’evitar abusos

La Crida-CUP proposa l’elaboració d’una ordenança fiscal pel pagament del servei de l’aigua que es reguli mitjançant un sistema de taxes i no pas de tarifes, com fins ara, ja que l’actual sistema deixa als usuaris i usuàries desprotegits davant dels abusos en què pot incórrer la concessionària del servei.

El grup municipal creu que el fet de passar d’un sistema de tarifes a un de taxes impediria que hi hagués aquests abusos, ja que dins la taxa només s’hi pot incloure el cost del servei. D’aquesta manera, s’evitaria que en el rebut s’hi afegissin altres conceptes que es podrien explicar per l’interès d’aquestes empreses monopolístiques per augmentar el seu marge de beneficis.

A més, aquest sistema comportaria més drets i garanties ja que una taxa és un tribut que cobra directament la Paeria i en cas d’impagaments és aquesta qui ha de decidir com es procedeix. Per contra, amb l’actual sistema tarifari qui gestiona el cobrament és la concessionària i és aquesta qui decideix en els casos de talls de subministrament.

Per últim, aquesta mesura que proposa la Crida garantiria més transparència i participació, atès que una ordenança fiscal de la taxa s’exposa al públic abans de ser aprovada i tothom hi pot fer al·legacions. En canvi, no es preveu cap tipus de participació pública quan s’aproven les actuals tarifes.

La Crida denuncia que l’actual sistema de tarifes ha estat expressament rebutjat per sentències del Tribunal Suprem, en afirmar que és obligatori aprovar una ordenança fiscal reguladora de la taxa dels serveis públics, quan es donen les circumstàncies com les Lleida, en què tothom està obligat a pagar i el servei només el presta la concessionària municipal.

La formació anuncia que en cas que l’Ajuntament vulgui seguir acordant tarifes amb la concessionària, estudiarà emprendre accions legals per defensar els drets de tots els lleidatans i lleidatanes.

Lleida, a 20 d’octubre de 2015

NdP Taxa aigua

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria