La Crida per Lleida denuncia l’existència d’eventuals encoberts a la Paeria

Es tracta, per exemple, dels ex-directors dels instituts municipals creats pel tripartit

El grup municipal denuncia la conversió de càrrecs eventuals de la Paeria (previstos només per quatre anys) en llocs de treball com a personal funcionari permanent mantenint les mateixes funcions i retribucions.  La Crida manifesta que no es té constància que s’hagi fet cap procés de promoció interna en el qual tots els funcionaris hi poguessin concórrer ni una provisió de concurs lliure on designar qui es considerés idoni però a partir d’uns mínims requisits i obert a la participació.

L’any 2005 es constituïen diversos organismes autònoms com l’Institut Municipal d’Educació, el de Cultura i el d’Esports, que se sumaven al ja existent Institut d’Informàtica. Al 2007, s’aprova el nomenament dels directors d’aquests organismes, tots ells càrrecs de confiança.

L’any 2012 es produeix la dissolució d’aquests Instituts que comportaria el cessament dels seus directors. Malgrat es cessa aquest personal com a eventual, a continuació se’l converteix en  responsable coordinador d’Educació, Cultura, Esports i Informàtica, respectivament.

En els tres darrers casos es diu que, en ser personal funcionari, estan “retornant” al seu lloc de treball, encara que es tracta de llocs de nova creació. En el cas de l’Institut Municipal d’Educació, es dóna la circumstància que es va crear el lloc de treball específic per la seva directora, que no era ni funcionària ni laboral de la casa, a través de la modificació del nom i funcions del cap de servei de Prevenció de Riscos Laborals pel de responsable coordinadora d’Educació, sense que tampoc es tingui constància de cap procés selectiu.

Els quatre casos, i es desconeix si n’hi ha més,  atès que se’ls ha reubicat per aquestes vies, no compten dins la xifra dels 27 càrrecs eventuals (número màxim legal) previstos al cartipàs que està a punt d’aprovar-se, que, d’aquesta manera, passarien a ser de 31 o més.

La Crida considera inacceptable que aquest personal, simplement amb un canvi de nom, passi de ser, per designi de l’Alcalde, personal eventual a ocupar un lloc de treball de personal funcionari permanent.

El grup municipal demana que s’aclareixin els fets i que es revisin aquests i d’altres nomenaments similars, a fi que es regularitzin tots els llocs de treball d’acord amb els principis de mèrit i capacitat, així com al dret a la promoció interna del personal de la Paeria.

22 de juny de 2015

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria