La Crida-CUP presenta una esmena a la totalitat per garantir l’accés universal a l’aigua

La Crida-CUP ha presentat avui les seves propostes al Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de Lleida, a la Comissió Informativa de polítiques de la gestió, i promoció de la Ciutat i la sostenibilitat

La formació posa el focus en declarar l’aigua com un bé bàsic universal, un dret humà fonamental i no un objecte de consum, garantit a tota la ciutadania i que en cap cas pot esdevenir o tractar-se com una mercaderia ni com objecte de negoci.

La formació considera imprescindible introduir nous elements: primerament contra la pobresa energètica, en segon lloc en defensa del mínim vital d’aigua, en tercer lloc introduir la Creació del Consell Municipal de l’Aigua, i en darrer terme, i un cop introduïdes les esmenes del grups polítics,  iniciar un procés participatiu per a l’aprovació del reglament.

La Crida-CUP aporta propostes per a garantir aquests drets (tal i com s’estableix en la legislació que emana del Parlament de Catalunya o, en el seu defecte, en organismes internacionals com la OMS), amb mesures de lluita contra la pobresa en cas de manifestar-se la vulnerabilitat de la persona (especialment en la protecció d’infants, les persones que viuen soles, amb discapacitats o dependents), i sota informes socials que permetin impedir el tall del subministrament. La formació considera que cal tenir en compte els principis d’igualtat, equitat, capacitat econòmica, justícia social i ambiental, tot afavorint l’estalvi en l’ús a través d’una taxa per blocs progressiva.

S’han fet propostes per a establir mesures d’estalvi i eficiència en el consum de l’aigua, amb mesures mediambientals des de la nova cultura de l’aigua. Per vetllar pel bon estat i millora de conservació de la xarxa, i amb inversions necessàries per a la reducció del percentatge d’aigua no registrada.

La Crida-CUP aposta per obrir espais de codecisió de la ciutadania lleidatana mitjançant la seva participació activa en l’elaboració del present reglament i en el Consell Municipal de l’Aigua, en les decisions estratègiques del cicle integral de l’aigua mitjançant els diferents mecanismes participatius de què disposa l’ajuntament.

Per a aquest últim objectiu, la formació ha presentat una proposta de resolució que demana que un cop incorporades les aportacions dels grups polítics, el document es sotmeti a un procés de participació ciutadana de manera oberta i participativa entre les veïns/es de la ciutat. Aquest procés s’ha de dur a terme  de manera descentralitzada, com a mínim per barris.

Crida per Lleida-CUP

3 de setembre de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria