LA CRIDA-CUP PRESENTA 10 AL·LEGACIONS AL POUM, EN DEFENSA DE LA CIUTAT DE LLEIDA QUE POSA LA VIDA AL CENTRE DE TOT

La Crida-CUP ha presentat 10 al·legacions al POUM, en defensa d’un model de ciutat sostingut que posa fre a un creixement desorbitat i fal·laç que esquartera l’horta. La formació aposta per un cens d’habitatges buits al centre de la ciutat enfront la construcció residencial a l’Horta, i construcció del Parc Agrari a l’Horta. Límits naturals i racionals, i mitigació dels efectes del canvi climàtic. Definició, preservació, defensa, potenciació i creació de xarxa d’espais naturals. A favor de la construcció i defensa d’espais públics i zones verdes.

1- DESCLASSIFICACIÓ DE TOT EL SÒL DE TIPUS SUND

 

En primer lloc, la formació demana la desclassificació de tot el sòl urbanitzable no edificat (SND) i es deixi definit com a sòl rústic. El POUM presentat només es fixa en la hipòtesi de màxim creixement de la ciutat, proposant així la construcció de 25.000 habitatges, obviant la xifra d’habitatges buits que oscil·la entre els 8700 i 9300. La Crida considera que les previsions de necessitats d’habitatges són desmesurades, un fet que es descriu en el document d’Avaluació Ambiental de l’Avanç, on es diu que cap dels estudis fets “justifiquen la classificació de nou sòl urbanitzable per a usos residencials”. I cal tenir en compte també, que la ciutat no ha crescut tal com s’estimava per 2017, amb una dada inferior a les hipòtesis dins un escenari demogràfic baix.

 

2-INCREMENT DEL NOMBRE D’HABITATGES SOCIALS FINS EL 55%

 

Lleida es situa sota els estàndards de la llei en habitatge social, la bombolla immobiliària va suposar un descens que va arribar a situar-se en el 6,77% a 2003, essent actualment del 17%. La Crida-CUP defensa un model sostingut de construcció d’habitatge amb un 55% d’habitatge social (10% en borsa municipal d’habitatge, 10% en habitatges dotacionals i 35% en habitatges HPP (10% en règim Especial, 15% en règim General i 10% en règim concertat)

 

3- PROTECCIÓ DE L’HORTA: NO DESENVOLUPAMENT DEL LES INFRAESTRUCTURES C1 I C2 (CARRETERA DE MONCADA I CAMÍ DE LA MARIOLA)

 

Apostem per la protecció de l’horta com a parc agrari i evitar infraestructures que l’esquarterin. Els accessos existents són suficients, i més tenint en compte el fort impacte que tindria sobre el territori. Pel que fa a la variant sud, cal apostar de manera decidida per la liberalització de l’AP2 evitant el vial B2 previst.

 

4-SUPRESSIÓ DE MICROILLES DE SÒL URBÀ A L’HORTA

 

La Crida- aposta per un POUM que només permeti actuacions residencials a l’Horta i vinculades a l’activitat agrària, ramadera o de transformació de tipus agro-industrial, i en cap cas, es considera adient obrir portes a serveis geriàtrics, de restauració o educatius. La proposta de les “Microilles” urbanes al cor de l’Horta per regularitzar construccions fetes fa anys sense permisos necessaris,  suposa recompensar aquells/es que van alçar edificacions de manera irregular, establint petites llavors de terreny urbà dins de l’Horta.

 

5-SUPRESSIÓ DE LES AMPLIACIONS PREVISTES DE SÒL INDUSTRIAL

 

La ciutat encara disposa de sol industrial per urbanitzar en els polígons existents i tot i així, el nou POUM preveu un creixement exponencial del sol existent. Si en l’actualitat es disposa d’unes 112 hectàrees d’aquest tipus de sol, es preveu un increment de més de 800 ha. absolutament desmesurat i continua esdevenint un malbaratament de territori. La Crida per Lleida CUP demana que no es desenvolupin les ampliacions de sol industrial en el nou sector d’activitats i de serveis de Torreblanca (703 ha), ni que es restringeixi de manera significativa les 108,66 ha d’ampliació previstes en el polígon industrial del Segre. L’informe de la UdL sobre aquest tema conclou que “l’oferta de sòl urbanitzable d’activitat econòmica estaria molt per sobre de la demanda, el que fa reflexionar sobre la necessitat d’altres actuacions  de creació de sòl al territori”

 

A més, aquesta zona industrial queda al costat de la zona de Xarxa Natura 2000 de Torreribera (és zona de la Directiva Hàbitats i de la Directiva d’Ocells), la qual cosa sembla incompatible. A més afecta a la Sèquia de la Femosa i la Clamor de les Canals, corredors biològics reconeguts pel Pla Territorial de Ponent, que els considera com a “sòl de protecció especial” que haurà de mantenir-se com a no-urbanitzable.

 

6- ESTABLIMENT DE LÍMITS EN EL CREIXEMENT URBÀ.

 

Des e la Crida per Lleida CUP demanem que el creixement urbà s’estableixi mitjançant espais naturals o accidents geogràfics. Aposta per establir límits a la ciutat a través d’espais naturals o accidents geogràfics com els turons de la zona dels polígons industrials de Torreblanca, que es pretenen ampliar, que actuïn alhora d’espais d’esbarjo i salut i contribueixin a la mitigació dels efectes del canvi climàtic en la ciutat. Som davant un POUM incapaç de definir els límits urbans de la ciutat de Lleida, que amb línies rectes sense cap vinculació amb el territori donen tancament a la ciutat.

 

7- EN DEFENSA DELS ESPAIS PÚBLICS

 

La Crida per Lleida – CUP defensa que un dels objectius del POUM ha de ser, de manera prioritària la defensa de l’espai comú, de les zones de trobada i socialització de totes les lleidatanes i lleidatans com és l’espai públic. Que el “parc de les arts” canviï la seva qualificació d’equipament a zona verda. Com així mateix, recuperar en aquest projecte de POUM, els parcs urbans de Secà de Sant Pere-Marimunt, Vallcalent-Mariola, Magraners-Quatre Pilans, Hospitals-Balàfia, , i Rufea-Instituts que es descrivien en documents anteriors. És inadmissible que es considerin les rotondes com a zona verda, i cal planificar aquests equipaments i zones verdes mes enllà de la seva superfície obligada, pensar be el seu emplaçament i la seva utilitat de manera prioritària per fer ciutat.

8-PROTECCIÓ DE L’HORTA AMB UNA FIGURA ADEQUADA

 

Des de la Crida per Lleida CUP es demana que s’impulsi un parc Agrari de l’Horta per garantir-ne la seva protecció, definint-ne el sòl com a “sol agrari de protecció especial”. L’ extensió concreta s’hauria de debatre, però es podria plantejar que la superfície que actualment té un ús agrícola a la zona de ‘Paisatge Fluvial del Segre’  podria ser el mínim a incloure dins aquest ‘sòl agrari de protecció especial’.

 

9-PROTECCIÓ DE L’ENTORN NATURAL AMB UNA FIGURA ADEQUADA I CREACIÓ D’UNA XARXA D’ESPAIS NATURALS

 

Definició dels espais naturals del municipi amb figures urbanístiques  que en garanteixin  la seva protecció de manera concreta i que es connectin amb corredors biològics també protegits amb figures de protecció urbanístiques. D’altra banda i referent al Sòl No Urbanitzable, degut als alts valors paisatgístics i ambientals dels turons i els secans, caldria protegir-los de forma específica a nivell normatiu perquè en cap cas poguessin veure afectats els seus valors. Aquests espais, sumats als espais fluvials Mitjana o Aiguamolls de Rufea, han de formar part d’un sistema d’espais lliures connectats i funcionals que es vinculessin amb la trama i xarxa d’espais verds i blaus de dins de la ciutat de Lleida.

 

10- INCORPORAR AL POUM ELEMENTS DE MEMÒRIA HISTÒRICA

 

Des de la Crida per Lleida CUP demanem que s’inclogui dins del catàleg de bens a protegir les fosses comunes del cementiri, les cigonyes i que se’n tregui la tomba i monument als caiguts. Respecte del catàleg de bens a protegir considerem que caldria afegir, en relació al conjunt arquitectònic i monumental del Cementiri Municipal, les fosses comunes situades dins el recinte i tota aquella simbologia que fa referència a les pròpies víctimes i a la posterior repressió franquista, un cop la ciutat fou ocupada l’any 1939.

La Crida per Lleida- CUP

17 de juliol 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria