Crònica de la reunió convocada avui per l’alcaldia

Ens trobem a les 9:00 al despatx noble, 1a. planta de l’edifici de la Paeria en reunió convocada via correu electrònic pel gabinet d’alcaldia “per indicació de l’alcalde”, amb el motiu “en resposta a la petició de dades sol·licitada.”

Hi som presents Àngel Ros, Montse Mínguez, Sara Mestres, Felix Larrosa, Joan Gòmez (equip de govern-PSC), Joan Ramon Zaballos (CiU), Pep Mòdol (MES), Eduard Baches (ICV), Carles Vega (ERC), Angeles Ribes (Cs) i Pau Juvillà (Crida per Lleida).

Objecte de la reunió: Segons representants Paeria donar comptes de les peticions d’informació sol·licitades per l’oficina antifrau i la fiscalia anticorrupció.

El Paer en Cap posa èmfasi en que les actuacions d’anticorrupció i antifrau no s’obren per indicis a través d’acció policial ni de cap denúncia ciutadana sinó arrel de la denúncia de la regidora del PSC Marta Camps.

Àngel Ros anuncia que no s’ha trobat cap irregularitat en cap dels processos de control de l’Ajuntament sobre els temes que antifrau i anticorrupció estan investigant.

Documentació demanada per l’oficina antifrau:

 1. Còpia i clonat dels disc dur i PC de Marta Camps.

 2. Documents expedient de contractació de la Sra. Consol Caro (periodista que treballa al grup socialista). S’informa que es una contractació interna del grup municipal del PSC.

 3. Relació de Pagaments, indemnitzacions i d’altres ingressos per part de l’Ajuntament a la Sra. Rosa Palau, (comissionada de la Paeria per la Responsabilitat Social Corporativa a Lleida). S’informa que en el ple es va acordar que aquest càrrec no seria retribuït i que únicament se li han abonat les despeses generades per la seva activitat (219,64 euros).

 4. Certificació relativa al pagament a 5 empreses que treballen amb l’Ajuntament entre el període 2009-2014, entre elles les que han venut els fulards (129) i corbates (311), una joieria lleidatana (pins, escuts ajuntament, marcs de fotos), una empresa de fotografia, una d’audiovisuals i l’Espai Cavallers. En aquest apartat l’ajuntament explica detalladament els regals institucionals en aquest període fent especial èmfasi en que el regal mes lliurat son llibres.

 5. Expedients íntegres de les contractacions anteriors.

 6. Nomenament de la Sra. Roser Xandri, adscrita en comissió de serveis al gabinet d’alcaldia.

 7. Certificat i documentació respecte de la relació entre l’Ajuntament i la Sra. Teresa Ginestà. L’Alcalde fa constar que la relació es 0.

 8. Documentació relativa als viatges a Hannover els anys 2013 i 2014.

 9. Relació entre l’Ajuntament entre les següents empreses i/o persones:

 • Andreu Ibàñez (Parc Científic)

 • Josep Clotet (Gerent parc Científic)

 • Yolanda Jimènez (Parc Científic)

 • Antoni Saldanya (Informatica Paeria)

 • Ferran Badia (Vicerector Udl)

 1. Llistat de pagaments de la Paeria a un restaurant de Lleida

 2. Una factura en un hotel de Lleida

 3. Documentació de despeses d’un viatge a Madrid el 2-3/07/2014 amb motiu d’una reunió de la federació de municipis.

 4. Còpia dels expedients administratius de tots els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i la Caixa signats des del 2000.

 5. Documentació financera amb la Caixa des del 2000.

Segons s’indica no hi ha cap documentació de les sol·licitades pendents de lliurar.

Documentació/informació sol·licitada per la fiscalia anticorrupció:

1.- Relació de dietes 2010-2014 cobrades per l’alcalde fora de la província de Lleida

S’informa que han estat 2010=3533 euros, 2011=1592 euros, 2012=1194 euros, 2013=646 euros i 2014=646 euros.

El Paer en Cap detalla els seus ingressos institucionals el 2014 que es corresponen a salari brut de 70.092,82 euros i dietes per assistència de 450 euros. Afegeix que la seva retribució esta per sota del límit que estableix la llei corresponent que es de 75.000 euros.

Afegeix que com a funcionari en excedència cobra també els triennis corresponents i que aquests son els seus únics ingressos actualment.

2.- El que el Paer en cap anomena Cas Larida

Exposa el procés que s’ha dut a terme envers la concessió i posteriors pròrrogues del Larida. Que obté la concessió el juny del 2009 i successives pròrrogues el mesos de juny del 2012, 2013 i 2014.

Es diu que en la darrera pròrroga la concessionària demana una reducció de cànon dient que no han utilitzat tots els terrenys que la concessió tenia assignada i demanant compensacions pels treballs en el pàrquing, murs i pintura realitzats. La concessionària ofereix la disco Excèss a la Paeria, que segons concessió s’havia d’enderrocar i que es taxa en 2.500.000 euros. Un Decret de 30 de maig del 2014 desestima les seves peticions. Fet que, com remarquen els representants de l’equip de govern, fa que l’espai no pugi obrir.

El ple del 30/05/2014 aprova la concessió de la pròrroga amb les següents condicions:

 • Pagar els deutes

 • Constituir una garantia per l’enderroc de l’edifici.

La concessionària fa un recurs el 5/06/2014 on demanen dispensar-los del deure de constituir garantia per enderroc de l’edifici i l’ofereixen a la Paeria cosa que aquesta accepta per usos culturals (teatre, etc). El nou recurs torna a fer esment que una part dels terrenys que teòricament eren de la concessió son ocupats per altres activitats (Fruit Centre i magatzem de protecció civil) i en demanen la rebaixa del cànon.

El 11 de juny del 2014 s’estima parcialment la demanda en base a:

 • Informe d’urbanisme de compliment de la normativa vigent.

 • Informe de cultura donant el vist-i-plau a quedar-se l’edifici de la disco.

 • Informe del parc científic referit al Fruit Centre.

En base als terrenys ocupats realment el departament de concessions fa un recàlcul de la concessió i es diu que no cal la fiança per enderroc perquè la Paeria es queda l’edifici i es fixa el cànon en 114.565,36 euros que son abonats per la concessionària el 12 de juny.

El 23 de desembre de 2014 la Paeria executa l’aval que tenia de la concessionària de 120.000 euros per cobrar el deute d’aquesta de 117,022,59 euros.

El Paer en cap fa esment que aquesta es la concessió mes “rendible” per l’Ajuntament de la qual n’ha obtingut aproximadament 1.600.000 euros.

L’Ajuntament indica que en breu (data a confirmar) es convocarà un ple extraordinari per parlar d’aquest tema.

Intervencions dels grups polítics presents:

 • S’agraeix la reunió i la informació lliurada.

 • Es diu que a banda d’aquest temes la ciutat de Lleida esta preocupada per d’altres temes que han succeït com dissolució de l’EMU etc.

 • El grup amb representació al ple diu que han sol·licitat reiterades vegades documentació sobre temes i no sempre s’ha passat. Demana accés a la informació.

 • Algun grup s’estranya que només s’esmentin, per part d’antifrau, algunes empreses amb les que treballa l’Ajuntament i no d’altres.

 • Es pregunta si hi hauran noves informacions de la Sra. Marta Camps. Es respon que es possible fins al 25 de maig.

 • Es pregunta quina es l’opinió de l’advocat de la Paeria que porta el tema. Es respon que esta molt tranquil perquè diu que no hi ha cap mena de delicte.

 • Es diu que la ciutadania esta perplexa i que potser el funcionament de la Paeria, institucions i partits no s’adeqüen a les expectatives de la població.

Intervenció de la Crida per Lleida:

1.- Demanem transparència, que aquestes dades i informacions siguin accessibles per totes les lleidatanes i lleidatans via web. El Paer en cap pren el compromís de fer-ho efectiu després del proper ple extraordinari.

2.- Es pregunta sobre la petició que va fer la CUP de Lleida, el desembre del 2014, sobre informació i demanant que es faci públic el conveni de Col•laboració entre “la Caixa” i l’Ajuntament de Lleida de les liquidacions tributàries i els ingressos de dret públic. No donen resposta.

3.- Es pregunta quines responsabilitats es preveuen assumir en cas que antifrau o la fiscalia anticorrupció trobin indicis de delicte. Segons alcaldia es respon que no es contempla en cap cas la possibilitat de l’existència de delicte.

Valoracions després de la reunió

La Crida per Lleida exigeix que la Paeria sigui responsable i transparent en la seva tasca municipal, Considera que les explicacions del paer en cap s’han fet a destemps i demostren, un cop més, l’opacitat manifesta de la Paeria. Així mateix, la candidatura creu que cal donar explicacions a totes les lleidatanes i lleidatans, mes enllà dels partits polítics i per això demana que les properes reunions amb els diferents partits polítics siguin retransmeses en obert per les xarxes.

També reclama que s’assumeixin responsabilitats pels fets succeïts. En aquest sentit, la Crida anuncia que si la Fiscalia troba indicis de delicte, demanarà responsabilitats polítiques i penals i estudiarà personar-se com acusació particular.

Aquesta crònica correspon a la percepció de la Crida per Lleida, que per la seva complexitat, resta subjecta a errors de transcripció o interpretació, especialment en les xifres concretes.

La Crida de Lleida és un projecte assembleari, obert i transparent. Vol bastir una candidatura que aglutini les esquerres que aposten per la transformació, per una nova Lleida justa, digna, feminista, sostenible, rebel i lliure

Lleida, 9 de març del 2015

Crida per Lleida

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria